Cardinal Theme

اولین آزمایش گروه سازه بر روی اتصالات ممانگیر

اولین آزمایش گروه سازه بر روی اتصالات ممانگیر

اولین آزمایش گروه سازه بر روی اتصالات ممانگیر تیر به ستون بتونی پیش ساخته در کف قوی دانشگاه علم و فرهنگ در روز چهارشنبه 25 مرداد 96 انجام شد.