Cardinal Theme

سرفصل دکتری مهندسی عمران- سازه و کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کلیه گرایش ها)

 

برنامه درسی بازنگری شده مقطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) مهندسی عمران

گروه: فنی و مهندسی                    

رشته : مهندسی عمران               

مقطع: تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)

کمیته تخصصی: مهندسی عمران

شورای برنامه ریزی آموزش عالی در هفتصد و نوزدهمین مورخ 1392/2/26 برنامه درسی بازنگری شده مقطع تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی عمران را به شرح زیر مصوب نمود

ماده 1)  برنامه درسی بازنگری شده مقطع تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی عمران از تاریخ تصویب برای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند، لازم الاجرا است.

الف: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شوند.

ب: موسساتی که با اجازه رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس قوانین تاسیس می شوند و بنابراین تابع مصوبات شورای عالی برنامه ریزی می باشند.

ماده 2) این برنامه  از تاریخ 1392/2/26 جایگزین برنامه های درسی مقطع ارشد مهندسی عمران –محیط زیست مصوب دویست و پنجاه و ششمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ 1372/2/5 و سازه، سازه های هیدرولیکی ، آب ، مکانیک خاک و پی، برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی راه و ترابری مصوب سیصدوشصت و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ 1377/10/6 و زلزله مصوب سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ 1378/8/23 ، و مهندسی مدیریت ساخت مصوب سیصد و نودمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ 1378/12/15 و مهندسی سازه های دریایی مصوب سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ 1378/8/23 و مهندسی رودخانه مصوب چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ 1376/4/8 و مهندسی عمران – آب و فاضلاب مصوب سیصد و چهل سومین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ 1385/4/31 و دکتری مهندسی عمران مصوب پانصد  و هشتاد و نهمین جلسه شورا برنامه ریزی آموزش عالی مورخ  به غیر از گرایش نقشه برداری شده است و برای دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است.

ماده 3) برنامه درسی بازنگری شده مقطع تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی عمران در سه فصل مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس جهت اجرا به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می شود .