Cardinal Theme

مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران

 

       یوسف شهبازی

  • استادیار
  • گروه مهندسی عمران
  • تلفن: 5-44238171 داخلی 512
  • ایمیل: shahbazi@usc.ac.ir