اولین جلسه دفاع از رساله دکتری رشته عمران

به گزارش انجمن علمی- دانشجویی عمران دانشگاه علم و فرهنگ ؛

20 اسفند 1397 - 01:03

سخنرانی علمی با موضوع: آنالیز، مدلسازی و طراحی انرژی شمع ها برای بهره برداری از انرژی گرمایی زمین

سخنران: دکتر امید قاسمی فرع، استادیار دانشگاه لویزویل ایالات متحده آمریکا، زمان: سه شنبه 12 دی ماه 1396، ساعت 12:30 بعد از ظهر سالن مرحوم کاظمی آشتیانی دانشگاه ...

06 دی 1396 - 15:34

کنفرانس ها

سیناپرس