اخذ گرایش مهندسی مدیریت ساخت

گرایش مهندسی مدیریت ساخت به گرایش های کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران اضافه گردید.

31 اردیبهشت 1398 - 03:11

اولین جلسه دفاع از رساله دکتری رشته عمران

به گزارش انجمن علمی- دانشجویی عمران دانشگاه علم و فرهنگ ؛

20 اسفند 1397 - 01:03

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس