سخنرانی علمی با موضوع «آینده مهندسی آب در صنعت گاز و نفت»

سخنرانی علمی با موضوع «آینده مهندسی آب در صنعت گاز و نفت» توسط آقای دکتر علی شربت ملکی استاد دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا

15 آبان 1398 - 14:40

معارفه دانشجویان ورودی جدید سال 1398 مهندسی عمران دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

معارفه دانشجویان ورودی جدید سال 1398 مهندسی عمران دانشگاه علم و فرهنگ با حضور دکترآقابابایی ،معاونت پژوهشی به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه روز سه ...

04 آبان 1398 - 19:08

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس